podmienky použitia

A. Platnosť podmienok používania

1. Všetky naše obchodné vzťahy sú založené na týchto podmienkach používania. Nerozpoznávame žiadne podmienky, ktoré sú v rozpore s našimi podmienkami používania alebo sa od nich odchyľujú, pokiaľ sme výslovne písomne ​​nesúhlasili s ich platnosťou.

B. Autorské práva

1. Snažíme sa dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty použité vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sme sami vytvorili alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie bez licencie. a texty. Všetky značky a ochranné známky uvedené na webovej stránke a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Záver, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb, by sa nemal vyvodzovať len na základe samotnej zmienky!

2. Autorské práva k nami vytvoreným publikovaným materiálom (grafika, objekty, texty) (označené © www.ClipProject.info, © www.CartoonClipartFree.info alebo © www.Malseiten charge.com zostávajú výhradne nám. Tieto materiály sú určené len pre použiť v nekomerčné projekty (osobné, súkromné ​​použitie) určite. Akékoľvek ďalšie použitie, najmä ukladanie do databáz, publikovanie, rozmnožovanie a akákoľvek forma komerčného využitia, ako aj sprístupnenie tretím stranám – aj po častiach alebo v revidovanej forme – bez nášho písomného súhlasu je zakázané.

3. Pri použití grafiky v internetových projektoch, a aktívny odkaz alebo odkaz (poznámka pod čiarou) vzniká pri použití v tlačených médiách na www.malseitenkostenlos.com alebo na www.clipproject.info.

Príklad aktívneho odkazu: Omaľovánky zadarmo

C. Odkazy a odkazy

1. Výslovne zdôrazňujeme, že nemáme žiadny vplyv na vzhľad a obsah odkazovaných stránok. Týmto sa týmto výslovne dištancujeme od všetkého obsahu na všetkých odkazovaných stránkach na celom webe vrátane všetkých podstránok. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na domovskej stránke a na všetok obsah stránok, na ktoré odkazy alebo bannery vedú.

2. (priame odkazy) V rozsudku v. 17.07.2003 (Az: I ZR 259/00; tlačová správa 96/03) rozhodla, že nastavenie takzvaných priamych odkazov neporušuje autorské práva prepojených poskytovateľov. Rovnako bolo odmietnuté nespravodlivé využívanie služieb poskytovateľa nastavením priamych odkazov.

D. Ochrana údajov

1. Ak je daná príležitosť na zadanie osobných alebo obchodných údajov (e-mailové adresy, mená, adresy), zadávanie týchto údajov sa uskutočňuje dobrovoľne. Vaše údaje budú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretím stranám.

2. Použitie kontaktných údajov zverejnených v tiráži alebo porovnateľných informácií, ako sú poštové adresy, telefónne a faxové čísla a e-mailové adresy, tretími stranami na zasielanie informácií, ktoré neboli výslovne požadované, nie je povolené. Výslovne si vyhradzujeme právo podniknúť právne kroky proti odosielateľom takzvaných spamov, ktorí porušia tento zákaz.

3. Google Analytics
Ak táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“), váš prehliadač môže uložiť súbor cookie odoslaný spoločnosťou Google Inc. alebo treťou stranou, ktorý umožňuje analýzu vášho používania tejto webovej stránky. Takto zhromaždené informácie (vrátane vašej IP adresy) sa prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Google používa tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania tejto webovej stránky, na zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu. Google môže tiež preniesť tieto informácie na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene Google. Spoločnosť Google nebude za žiadnych okolností spájať vašu IP adresu s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť. Ak to chcete urobiť, musíte v nastaveniach prehliadača zvoliť „neakceptovať súbory cookie“ (v prehliadači Internet Explorer v časti „Doplnky / Možnosti internetu / Ochrana údajov / Nastavenia“, vo Firefoxe v časti Doplnky / Nastavenia / Ochrana údajov / Súbory cookie“). Radi by sme upozornili, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Zdroj: č. 8.1. zmluvných podmienok služby Google Analytics (na webovú stránku)

4. Google AdSense
Ak Google Adsense, webová reklamná služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., USA („Google“), umiestni reklamu (textové reklamy, bannery atď.) na túto webovú stránku, váš prehliadač môže uložiť súbor cookie odoslaný spoločnosťou Google Inc. párty. Informácie uložené v súbore cookie môže spoločnosť Google Inc. alebo tretie strany zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať. Okrem toho Google Adsense používa na zhromažďovanie informácií aj takzvané „WebBacons“ (malá neviditeľná grafika), pomocou ktorých je možné zaznamenávať, zhromažďovať a vyhodnocovať jednoduché akcie, ako je návštevnosť webových stránok. Informácie generované súborom cookie a/alebo webovým majákom o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google používa informácie získané týmto spôsobom na vyhodnotenie vášho správania pri používaní reklám AdSense. Google môže tiež preniesť tieto informácie na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi uloženými spoločnosťou Google. Môžete zabrániť ukladaniu cookies na váš pevný disk a zobrazovaniu webových majákov. Ak to chcete urobiť, musíte v nastaveniach prehliadača zvoliť „neakceptovať súbory cookie“ (v prehliadači Internet Explorer v časti „Doplnky / Možnosti internetu / Ochrana údajov / Nastavenia“, vo Firefoxe v časti Doplnky / Nastavenia / Ochrana údajov / Súbory cookie“).

Zdroj: Zmluvné podmienky služby Google Adsense (na webovú stránku)

E. Zodpovednosť

1. Používanie tejto stránky sa deje z vlastnej iniciatívy a na jeho vlastné riziko. Nenesieme zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky na zodpovednosť voči autorom tejto webovej stránky týkajúce sa materiálnych alebo nemateriálnych škôd spôsobených používaním alebo nepoužívaním poskytovaných informácií alebo používaním nesprávnych alebo neúplných informácií sú zásadne vylúčené, pokiaľ nie je možné preukázať, že autori konali svojvoľne alebo existuje úmyselne hrubá nedbanlivosť. Všetky ponuky sú nezáväzné. Výslovne si vyhradzujeme právo na zmenu, doplnenie alebo odstránenie častí stránok alebo celej ponuky alebo na dočasné alebo trvalé pozastavenie zverejnenia bez predchádzajúceho upozornenia.

F. Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

1. Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli odkázaní. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu nezodpovedajú, už nie alebo úplne zodpovedajú súčasnému právnemu stavu, zostávajúce časti dokumentu zostávajú nedotknuté svojím obsahom a platnosťou.© Autorské práva www.ClipartsFree.de - Bezplatné omaľovánky na vyfarbenie a vytlačenie